BIÊN BẢN CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 25 LẦN THỨ NHẤT NHIỆM KỲ 2011 - 2015
Ngày 27 tháng 4 năm 2011 tại trụ sở chính Công ty CP Sông Đà 25; Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành cuộc họp HĐQT Công ty lần thứ nhất nhiệm kỳ 2011 - 2015.
Toàn văn biên bản cuộc họp được đăng tải Chi tiết ở file đính kèm. Download tại đây.
Tin liên quan